#
Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219
Telefonas: (5) 2 496 448
Faksas: (5) 2 496 448
El. paštas: info@darbdaviai.org

Apie LDK

Lietuvos darbdavių konfederacijos istorija

 

LIETUVOS  DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA

Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK) yra nevyriausybinė, ne pelno organizacija. Pagrindiniai Konfederacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas;
3. Kiti įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, tame tarpe Darbo įstatymų kodeksas, darbo įstatymai, mokesčių įstatymai ir t.t.

            Lietuvos verslo darbdavių konfederacija buvo įsteigta 1999 m. balandžio 24 d., susijungus dviems didžiausioms SVV atstovaujančioms konfederacijoms - Lietuvos verslininkų darbdavių konfederacijai ir Nacionalinei verslininkų konfederacijai. Šių organizacijų ištakos siekia net 1990 metus. Toks žingsnis buvo logiška verslininkų vienijimosi siekiant geriau atstovauti verslo interesus santykiuose su valdžios institucijomis bei socialiniais partneriais pasekmė. 2008 m. Kongrese konfederacijos Tarybos pirmininku išrinktas Rimantas Kveselaitis, konfederacijos administracijai vadovauja generalinis direktorius Danas Arlauskas. 2015 m. kovo 20 d. Kongrese buvo pakeistas Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos pavadinimas į Lietuvos darbdavių konfederacija, patvirtintas naujas prezidiumas ir išrinktas prezidentas Augustinas Rakauskas bei viceprezidentai: Ildefonsas Petkevičius, Alvydas Žabolis ir Rimantas Juška. 

Šiuo metu Konfederacija vienija daugiau nei 1800 įmonių ir regionines bei šakines verslo asociacijas. Tai didžiausia smulkų ir vidutinį verslą atstovaujanti organizacija Lietuvoje. Konfederacijos nariais yra įvairaus dydžio įmonės: pradedant individualiomis įmonėmis, kuriose dirba 1-2 darbuotojai, ir baigiant koncernais, turinčiais iki 3000 darbuotojų. LDK nariais yra įvairių rūšių įmonės, taip pat  užsienio kapitalo bei valstybinės įmonės, viešosios įstaigos. Vis dėlto dauguma Konfederacijos narių (apie 80%) yra smulkaus verslo subjektai - t. y., įmonės, kuriose dirba iki 50 darbuotojų.LDK savo veikla siekia sukurti demokratišką ir palankią verslui plėtotis aplinką šalyje, kuri skatintų naujų darbo vietų kūrimą, iniciatyvą ir kūrybiškumą versle, investicijas į Lietuvos ūkį bei garantuotų jų saugumą.

LDK pagrindiniai tikslai yra šie:
-  sutelkti Lietuvos verslininkus jų teisėtiems interesams išreikšti, atstovauti ir užtikrinti;
-  analizuoti ir vertinti verslo padėtį Lietuvoje, siekti, kad būtų sudarytos palankios sąlygos steigti bei plėtoti verslą;
-  inicijuoti verslo savivaldos plėtrą;
- teikti įvairiapusę pagalbą verslininkams (teikti metodinę - informacinę pagalbą bei konsultacijas verslo organizavimo klausimais);
-  plėtoti verslą aptarnaujančių struktūrų veiklą.

Pagrindinis LDK lėšų šaltinis yra narių mokesčiai (stojamieji ir metiniai). Konfederacijos nario mokestis nėra didelis - priklausomai nuo įmonės darbuotojų skaičiaus, svyruoja nuo 200 iki 2000 litų per metus. Asociacijoms taip pat nustatytas 2500 Lt metinis nario mokestis. Stojamasis mokestis - 100 Lt, asocijuotoms struktūroms - 200 Lt. Kitos Konfederacijos veiklos finansavimo galimybės -  konfederacijos narių tiksliniai įnašai, užsienio fondų parama nevyriausybinėms organizacijoms.

Konfederacijos struktūra

Aukščiausias LDK organas yra Kongresas (visų narių susirinkimas), kurio posėdžiai rengiami kas antri metai. Tarp Kongreso posėdžių 1 kartą per ketvirtį  Prezidiumas, susidedantis iš 25 narių, svarbiausių, įtakingiausių ir aktyviausių įmonių vadovų, kurie sprendžia aktualiausius Konfederacijos klausimus. Tai pati efektyviausia ir mobiliausia Konfederacijos valdymo institucija, galinti greitai priimti svarbiausius sprendimus. 

Konfederacijos veiklą organizuoja Konfederacijos administracija. Administracijos ekspertai atlieka teisės aktų verslo klausimais ekspertizę, rengia komentarus, dalyvauja juos svarstant įvairiose valdžios ir valdymo institucijose, pateikia komentarus žiniasklaidoje. Administracija taip pat rengia konstruktyvius pasiūlymus ruošiant naujus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus. Aktyviai ieškoma verslo galimybių kitose pasaulio šalyse,  kaupiama informacija apie SVV padėtį. Pastaruoju metu LDK aktyviai dirba, siekdama suvienyti verslininkus ir kuo efektyviau dalintis informacija bei gauti greitą grįžtamąjį ryšį. 

Pagrindinės veiklos sritys

Pagrindines Lietuvos darbdavių konfederacijos veiklos sritis galima suskirstyti į keletą grupių:

I. Tiesioginė sąveika su valdžios institucijomis:

1) išankstinės informacijos apie galimus valdžios sprendimus (Seime, Vyriausybėje) gavimas, analizė, svarstymas, išvadų dėl jų teikimas bei įstatymų bei jų pataisų projektų rengimas ir pateikimas valdžios institucijoms

Tai viena svarbiausių ir sudėtingiausių Konfederacijos veiklos sferų. Surinkę iš verslininkų pastabas apie įvairius teisės aktus, reguliuojančius verslo aplinką Lietuvoje, stengiamasi per Seimą ir Vyriausybę inicijuoti vienų ar kitų įstatymų pakeitimus. Kaip konkretų LDK veiklos pavyzdį galima pateikti realizuotą pasiūlymą dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo.

2) dalyvavimas bendrose valdžios ir interesų grupių darbo grupėse svarstant teisės aktus, jų projektus;

Šis bendradarbiavimas efektyviausias socialinio bendradarbiavimo srityje. Lietuvoje įkurta Lietuvos Respublikos Trišalė taryba, sudaryta iš valdžios, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų. Šios institucijos posėdžiuose nagrinėjami socialinės ir darbo politikos klausimai. 

3) dalyvavimas Vyriausybės posėdžiuose, Seimo komitetų posėdžiuose, ministerijų organizuojamuose susitikimuose;

Reikia atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, jei anksčiau Lietuvos verslo darbdavių konfederacija didžiausią dėmesį skirdavo darbui su Seimo komitetuose svarstoma medžiaga, pastaruoju metu intensyvesni santykiai palaikomi su Vyriausybe ir Ūkio bei Finansų ministerijomis. Pastebėta tendencija, kad sprendimus lengviau įtakoti jų ruošimo stadijoje.

4) verslininkų susitikimų su sprendimus priimančiais valdžios atstovais organizavimas;

Tokiu būdu dažniausiai sprendžiami ypač problematiški verslo klausimai, dėl kurių sprendimą reikia priimti per keletą dienų. Tokie susitikimai dažniausiai rengiami su vykdomosios valdžios (ministerijų) vadovais. 

Konfederacijos vardu teikiami pareiškimai, rezoliucijos ar teisės aktų pasiūlymai svarstomi Prezidiumo posėdžiuose. Visi klausimai Konfederacijoje yra aptariami demokratiškai, gerbiant kiekvieną nuomonę. LVDK visoms valdžios institucijoms pateikia tik verslininkų interesus atstovaujančią ir ginančią, su valdžios biurokratizmu nesitaikstančią nuomonę.

II. Verslininkų interesų atstovavimas. Santykiai su nariais.

Vienas didžiausių iššūkių  Konfederacijos darbe - palaikyti nuolatinį ryšį su savo nariais, kitais verslininkais, žinoti aktualiausias verslo problemas. Kaip svarbią priemonę skatinant verslo plėtrą reikėtų pažymėti verslininkų informavimą ir mokymą - ypač LDK organizuotuose seminaruose įvairiais verslo bendruomenei aktualiais klausimais, taip pat rengiant susitikimus su valstybinių institucijų atstovais. Konfederacija panaudoja visą savo įtaką, kad būtų kaip įmanoma labiau prieinamos ir išnaudojamos tokių fondų kaip, pavyzdžiui, Investicijų ir paskolų garantijų fondo "INVEGA", Eksporto - importo draudimo fondo, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo galimybės. 

Siekdama pagreitinti informacijos perdavimą, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija sukūrė savo Interneto tinklapįhttp://www.lvdk.eu/, kuriame talpinama naujausia informacija apie Konfederacijos veiklą, Lietuvos ir ES verslo naujienos, pateikta komercinių pasiūlymų bazė,informuojama apie vykstančius mokymus, seminarus,verslo keliones ar parodas taip pat  patalpintos nuorodos į teisės aktų paiešką, verslininkams aktualią informaciją teikiančių institucijų tinklapius.

III. Viešieji ryšiai.

Viešieji ryšiai - puikus būdas priminti visuomenei apie konfederaciją kompetentingų verslininkų, turinčių savo nuomonę verslo klausimais, egzistavimą. Šalies dienraščiuose bei rajoniniuose laikraščiuose dažnai skelbiami Konfederacijos atstovų komentarai, susiję su verslo aktualijomis. Dalyvaujama televizijos ir radijo laidose, diskusijose verslo klausimais.

IV. Ryšiai su paramą SVV teikiančiomis organizacijomis.

Svarbi Konfederacijos veiklos sfera yra ryšių su kitomis valstybės ar verslininkų įkurtomis paramą SVV teikiančiomis institucijomis užmezgimas ir palaikymas. Dalyvaujama bendrose programose, tiriama verslininkų nuomonė verslo politikos klausimais. Tarp giminingų organizacijų, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ar palaikomi geri santykiai reikia paminėti Tarptautinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, regionines ir šakines verslininkų asociacijas. Bendradarbiaujame ir su Ūkio ministerijos įsteigta Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra.

V. Užsienio ryšiai.

Konfederacijos aktyvų dalyvavimą remiant verslo bendruomenę integracijos į ES  proceso metu rodo pastangos kelti verslininkų kvalifikaciją, perduodant informaciją, mokant juos. Būtent tuo tikslu LDK dalyvauja tarptautinėse verslo plėtros programose bei užmezga ir plėtoja ryšius su analogiškomis organizacijomis užsienio šalyse bei ES koordinuojančiomis struktūromis ir verslą remiančiomis organizacijomis. Pastaruoju metu verslininkams itin aktualu, kokie yra Europos Sąjungos reikalavimai verslui. Konfederacija sėkmingai dalyvavo PHARE finansuotoje Verslo paramos programoje, kurios tikslas - sustiprinti darbdavių asociacijas ir jų narių interesų atstovavimą ES teisyno perėmimo srityje. Įgyvendinant šią programą, seminarų metu bei per metodinę medžiagą verslininkai gavo daug naudingos informacijos apie ekonominę, mokestinę, teisinę aplinką Europos Sąjungos valstybėse. Šiuo metu tęsiama Verslo paramos programa. Antroji programa yra koncentruota į aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą bei kokybės valdymo žinių sritį.

LDK palaiko ryšius su LR ambasadomis užsienio valstybėse. Į 40  LR ambasadų  užsienyje buvo išsiųsti raštai dėl bendradarbiavimo. Šiuo metu gauname  verslo pasiūlymus iš Lietuvos atstovybių Italijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Moldovoje ir kitų.

Konfederacija aktyviai bendradarbiauja su Europos valstybių SVV organizacijomis. Nuo 2000m. su Italijos SVV konfederacija Confartigianato įgyvendinama Verslo paramos programa, suteikianti akivaizdžią naudą tiek pačiai Konfederacijai, tiek jos nariams.  2001m. rudenį buvo pradėtas dvišalio bendradarbiavimo su Norvegijos verslo konfederacija NHO projektas. Darbo vizitų ir seminarų metu buvo pasidalinta patirtimi, o šiuo metu yra svarstomos tolesnio abipusiai  naudingo bendradarbiavimo tiek mūsų konfederacijų, tiek verslo įmonių lygyje galimybės. Taipogi užmegzti ryšiai su Belgijos SVV konfederacija UNIZO, Danijos verslo konfederacija, kaimyninėmis Latvijos bei Estijos verslo konfederacijomis ir kt.

Konfederacijos veikla orientuota į verslo plėtojimą - visos tautos gerovei. Todėl pagrindinis Konfederacijos uždavinys - siekti  palankios ekonominės, teisinės, socialinės, etinės aplinkos verslui plėtoti šalyje sudarymo. Tolesniam sėkmingam Konfederacijos darbui reikalingos visų verslininkų pastangos, todėl kviečiame visus Konfederacijos narius aktyviau dalyvauti LDK darbe ir kartu formuoti verslo interesus išreiškiančios darbdavių organizacijos įvaizdį.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į Konfederacijos administraciją:

Lietuvos  darbdavių konfederacija

Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius

Tel: / faks. + 370 5 2 496 448, 

El.paštas: info@darbdaviai.org

http://www.darbdaviai.org/

Asociacija Lietuvos Kredito Unijos
Šiaulių bankas
Lisiplast
Lietuvos kreditas
Idėjų sektorius
Hidrostatyba
Dujotekana
Daumantų skonio meistrai
Alseka
Aljuva
Citadele bankas
Kauno grūdai
Vilniaus paukštynas
Kaišiadorių paukštynas
Tuvlita
LKU
LSFS
Medicinos diagnostikos ir gydymo centras
Puntukas
Lietuvos aludarių gildija
Adomus
Elektrotaupa
Kerkasiai
Grafija
R2L Autoservisas
Kelmės rajono verslininkų asociacija
Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, Telefonas: (5) 2 496 448, Faksas: (5) 2 496 448, El. paštas: info@darbdaviai.org
#