LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Lietuvos darbdavių konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą

Nr.09.4.3-ESFA-K-‪814-01-0013‬‬‬‬‬

Projektu buvo siekiama ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas tiesiogiai su darbu susijusioms operacijoms ir funkcijoms atlikti.

PLAČIAU

Projektas įgyvendinamas 2017 m./05 -2020 m./11 laikotarpiu kartu su 61 Lietuvos įmone. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 878 projekte dalyvavusių įmonių darbuotojai tobulino konkrečioje darbo vietoje būtinas kompetencijas pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo srityse.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 360 657,42 EUR, iš jų 235 211,12 EUR sudaro Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Entrepreneurial Network of Growth Initiatives for New Entrepreneurs 2 — ENGI4NE-2

Nr. 784978-ENGI4NE-2-COS-EYE-2017-4-01

Projektu buvo siekiama padėti būsimiems ir pradedantiems verslininkams mokytis iš patyrusių verslininkų, kaip valdyti mažą įmonę kitose programoje „Erasmus jauniesiems verslininkams“ dalyvaujančiose šalyse.

PLAČIAU

Confindustria Ancona (Italija) yra šio projekto koordinatorius. Projektas įgyvendintas 2018 m./02 -2020 m./01 laikotarpiu kartu su verslo asociacijomis iš Estijos, Rumunijos, Turkijos, Albanijos ir Ispanijos.  Šiame projekte Lietuvos darbdavių konfederacija atliko tarpinės organizacijos vaidmenį, padėdama 11 Lietuvos būsimų ir pradedančių verslininkų įgyti praktinės patirties pas patyrusius verslininkus Latvijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Kipre, Italijoje, Bulgarijoje ir Suomijoje kaip įsteigti ir valdyti mažas įmones, pagerinti jau įkurtos įmonės veiklą ir tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą kaip verslo partneriams (steigti bendrąsias įmones, vykdyti subrangovo veiklą, vystyti subrangovo ir paslaugos teikėjo paslaugas, kt.). 

Projektas buvo finansuotas iš COSME programos (2014-2020) lėšų.   Projekto veiklų įgyvendinimui buvo skirta 554 192,59 EUR, iš jų 477 893 EUR sudarė  COSME programos lėšos. Lietuvos darbdavių konfederacijos projekto veiklų įgyvendinimui iš COSME programos lėšų buvo skirta 74 028,18 EUR.

SUSKLEISTI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (III etapas)

Nr. 2018-1-LT01-KA102-046868

Projektu buvo siekiama didinti profesinio mokymo įstaigų absolventų įsidarbinamumą ir karjeros dinamiškumą per mokymąsi darbo vietoje bei inovacijų ir informacinių technologijų panaudojimo įgūdžių stiprinimą.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2018 m./07 -2019 m./06 laikotarpiu. Projektą įgyvendino Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su ankstesniais projekto etapais suburtu partnerių tinklu iš Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. 

Projekte dalyvavo 2018 m. profesinio mokymo įstaigų absolventai, baigę turizmo ir su turizmu susijusių paslaugų programas, ir absolventai, baigę informacijos ir ryšio technologijų sričių programas. Projektas buvo nukreiptas į darbą turizmo ir su juo susijusių paslaugų sektorių įmonėse pradėjusio jaunimo kompetencijų tobulinimą atsižvelgiant  į jiems sparčios informacinių technologijų pažangos ir plataus šių technologijų panaudojimo keliamus iššūkius. 50  profesinio mokymo įstaigas baigusių absolventų 3 mėn. buvo išvykę stažuotėms į Bulgarijos, Kroatijos, Maltos, Slovėnijos ir Vengrijos įmones. Projekto dalyviai kryptingai tobulino tris kompetencijų grupes: profesines kompetencijas, reikalingas jų darbinių veiklų atlikimui;  bendrąsias kompetencijas, padedančias efektyviai siekti mokymosi ir darbo tikslų ir asmeninės karjeros valdymo kompetencijas,  palengvinančias įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir EK komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 259 157 EUR.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų