LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Nr. 01.2.1-LVPA-842-01-0003

Projektu siekiama didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms.

PLAČIAU

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra šio projekto koordinatorius. Projektas įgyvendintas 2017 m./03 -2020 m./03 laikotarpiu. Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“; VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“; VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“; VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“; VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“; Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija projekte dalyvauja partnerio statuse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu su 19 inovacijų paramos paslaugas gavusiomis ir (ar) konsultuotomis įmonėmis sudarytos technologijų perdavimo sutartys; priimti 175 įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimai; 163 inovacijų paramos paslaugas gavusios ir (ar) konsultuotos įmonės įdiegė ir (ar) sukūrė inovacijas; 639 įmonės gavo nefinansinę paramą; 3 suorganizuoti technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo renginiai; 34 konsultuotų įmonių, dalyvavusių tarptautinėse MTEPI iniciatyvose, finansuotos paraiškos; 154 inovacijų paramą gavusių ir (ar) konsultuotų įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos); sudaryta 19 technologijų perdavimo sutarčių su inovacijų paramos paslaugas gavusiomis ir (ar) konsultuotomis įmonėmis.

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto  „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui buvo skirta 3 815 791,31 EUR

SUSKLEISTI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (II etapas)

Nr.2017-LT01-KA102-035104

Projektu buvo siekiama įtvirtinti gerąją pirmuoju projekto etapu sukauptą patirtį, ją pagilinti  ir išplėti atsižvelgus į turizmo ir su juo susijusių paslaugų sektorių poreikius ir specifiką.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2017 m./07 -2018 m./06 laikotarpiu. Projektą įgyvendino Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su projekto pirmame etape suburtu partnerių tinklu iš Bulgarijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. Atsižvelgus į Lietuvos ūkio prioritetus ir įmonių poreikius bei svarbius Europos Komisijos dokumentus,  antrajame projekto etape buvo išskirtas turizmo sektorius ir su juo susiję sektoriai.

Projekte dalyvavo 2017 m. profesinio mokymo įstaigų absolventai. Projektas buvo nukreiptas į profesinio mokymo įstaigų absolventų įgalinimą savarankiškai valdyti asmeninę karjerą, mokytis visą gyvenimą, efektyviai prisitaikyti prie naujovių. 50  profesinio mokymo įstaigas baigusių absolventų 3 mėn. buvo išvykę stažuotėms į Bulgarijos, Maltos, Slovėnijos ir Vengrijos įmones. Projekto dalyviai kryptingai tobulino 2 kompetencijų grupes: 1) profesines kompetencijas, reikalingas darbinių veiklų atlikimui ir jų darbdavių konkurencingumo stiprinimui; 2) bendrąsias kompetencijas, padedančias efektyviai siekti mokymosi, darbo ir karjeros tikslų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokymosi darbinėje veikloje, tarpkultūrinės ir organizacinės adaptacijos, skaitmeninio raštingumo ir entreprenerystės kompetencijų stiprinimui.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir EK komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 239 370 EUR.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų