LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą

Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001

Projektu siekiama sustiprinti profesinių sąjungų atstovavimą, paskatinti darbdavius ir darbuotojus vystyti socialinį dialogą įmonėse, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios skatintų kolektyvinių sutarčių pasirašymą, aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo, skatintų aktyvesnį darbuotojų įtraukimą į įmonės valdymą ir bendrą socialinę kolektyvinę atsakomybę

PLAČIAU

LR Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra šio projekto koordinatorius. Projektas įgyvendinamas 2017 m./04 -2020 m./10 laikotarpiu. Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” ir LR Žemės ūkio rūmais projekte dalyvauja partnerio statuse.

Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuotos 75 apskritojo stalo diskusijos, sukurta 14 veiksmingų socialinio dialogo viešinimo priemonių, suorganizuotos 25 bendros socialinių partnerių derybos – apskritojo stalo diskusijos, atliktas tiriamasis darbas ir sukurta metodika parengti vertinimo sistemai už pasiekimus socialinio dialogo vystymo srityje bei išleistas metodinis leidinys, bus organizuojami mokymai - diskusijos institucijų ir organizacijų atstovams bei socialiniams partneriams, surengta 111 renginių - atvirieji mokymai visuomenei, surengta 10 regioninių konferencijų Lietuvoje, įvykdyta 20 tarptautinio bendradarbiavimo veiklų, surengtos 2 tarptautinės konferencijos  bei atliktos 3 socialinės apklausos socialinio dialogo vystymo srityje.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-V-423  „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“. Bendra projekto vertė – 1 709 683,23 EUR.

SUSKLEISTI

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001

Projektu siekiama Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį.

PLAČIAU

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras yra šio projekto koordinatorius. Projektas įgyvendinamas 2016 m./12 -2021 m./06 laikotarpiu. Šiame projekte Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru  ir Kauno technikos kolegija dalyvauja partnerio statuse. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Lietuvos darbdavių konfederacija parengė Socialinių paslaugų sektoriaus, Turizmo, sporto, pramogų ir poilsio paslaugų sektoriaus, Aplinkos paslaugų sektoriaus ir Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinio mokymo standartų aprašus ir pagal juos parengė/atnaujino 14 modulinių profesinio mokymo programų ir joms skirtų mokymosi priemonių.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-V-734 „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“. Bendra projekto vertė – 5 004 489 EUR, iš jų Lietuvos darbdavių konfederacijai skirta 442 420,64 EUR.

SUSKLEISTI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060380

Projektu buvo siekiama stiprinti profesinio mokymo indėlį į turizmo sektoriaus konkurencingumo augimą, prisidedant prie šio sektoriaus paslaugų įvairovės didinimo ir platesnio informacinių technologijų inovacijų taikymo.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2019 m./07 -2020 m./07 laikotarpiu. Projektą įgyvendino nacionalinis konsorciumas, sudarytas iš koordinatoriaus Lietuvos darbdavių konfederacijos, Vilniaus technologijų mokymo centro, VšĮ Mokyklos „Art of Beauty“ , Elektrėnų profesinio mokymo centro ir ankstesniais projekto etapais suburto partnerių tinklo iš Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. 

Projekte buvo 2 dalyvių grupės: profesinio mokymo įstaigų absolventai, kurie dalyvavo ilgalaikio mobilumo veikloje ErasmusPro ir  profesinių mokymo įstaigų profesijos mokytojai, kurie dalyvavo darbuotojų mokymų užsienyje veikloje VET-STA. 2019-2020 m. laidos 37 profesinio mokymo įstaigų absolventai ir 13 profesinio mokymo įstaigas baigiančių mokinių 3 mėn. Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos įmonėse tobulino darbui reikalingas profesines kompetencijas ir IT taikymo, verslumo, asmeninės karjeros valdymo, mokymosi mokytis veikloje ir kultūrinės adaptacijos įgūdžius. 15 nacionalinio konsorciumo profesinio mokymo įstaigų mokytojų buvo išvykę į 5 d. trukmės VET-STA mokymosi vizitus užsienyje. Minėtų užsienio šalių įmonėse profesijos mokytojai tobulino technologines kompetencijas, kurios suteikia galimybę profesinio mokymo įstaigų mokiniams teikti inovatyvias paslaugas IT taikymo, sveikatinimo, sveikatingumo ir grožio srityse.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir Europos Komisijos komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 294 009 EUR.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų