LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (III etapas)

Nr. 2018-1-LT01-KA102-046868

Projektu buvo siekiama didinti profesinio mokymo įstaigų absolventų įsidarbinamumą ir karjeros dinamiškumą per mokymąsi darbo vietoje bei inovacijų ir informacinių technologijų panaudojimo įgūdžių stiprinimą.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2018 m./07 -2019 m./06 laikotarpiu. Projektą įgyvendino Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su ankstesniais projekto etapais suburtu partnerių tinklu iš Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. 

Projekte dalyvavo 2018 m. profesinio mokymo įstaigų absolventai, baigę turizmo ir su turizmu susijusių paslaugų programas, ir absolventai, baigę informacijos ir ryšio technologijų sričių programas. Projektas buvo nukreiptas į darbą turizmo ir su juo susijusių paslaugų sektorių įmonėse pradėjusio jaunimo kompetencijų tobulinimą atsižvelgiant  į jiems sparčios informacinių technologijų pažangos ir plataus šių technologijų panaudojimo keliamus iššūkius. 50  profesinio mokymo įstaigas baigusių absolventų 3 mėn. buvo išvykę stažuotėms į Bulgarijos, Kroatijos, Maltos, Slovėnijos ir Vengrijos įmones. Projekto dalyviai kryptingai tobulino tris kompetencijų grupes: profesines kompetencijas, reikalingas jų darbinių veiklų atlikimui;  bendrąsias kompetencijas, padedančias efektyviai siekti mokymosi ir darbo tikslų ir asmeninės karjeros valdymo kompetencijas,  palengvinančias įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir EK komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 259 157 EUR.

SUSKLEISTI

„Septynios jūros - verslumo ir kūrybiškumo startas“ (Septynių jūrų kapitonai)

Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022

Projektu buvo siekiama tobulinti studentų verslumo ir kūrybiškumo praktinius įgūdžius, įgyvendinant inovatyvų neformalaus verslumo ugdymo modelį.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2018 m./03 -2029 m./09 laikotarpiu kartu su 9 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (Alytaus kolegija, Mykolo Romerio universitetu, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Šiaulių universitetu, Utenos kolegija, Marijampolės kolegija, Vilniaus kolegija, Šiaulių valstybine kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetu0. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 120 projekte dalyvavusių aukštųjų mokyklų studentų ir 14 dėstytojų tobulino verslumo ir kūrybiškumo praktinius įgūdžius pagal neformaliojo švietimo programas.

Projektas buvo finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto veiklų įgyvendinimui buvo skirta 286 030,57 EUR, iš jų 271 729,04 EUR sudarė Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gera praktika)

Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021

Projektu buvo siekiama įdiegiant naujoves tobulinti ir atnaujinti inovatyvią studentų praktikų organizavimo sistemą www.gerapraktika.lt.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2017 m./12 -2019 m./12 laikotarpiu. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius ir įgyvendino projekto veiklas  kartu su 6 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Utenos kolegija, Marijampolės kolegija, Vilniaus kolegija, Šiaulių valstybine kolegija). Įgyvendinant projektą buvo atnaujinta informacinė sistema www.gerapraktika.lt ir praktikos organizavimo metodika naudojantis informacine sistema www.gerapraktika.lt, 40 praktikos mentorių apmokyti naudotis informacine sistema www.gerapraktika.lt organizuojant studentų praktikas darbo vietose. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 202 studentai informacinės sistemos www.gerapraktika.lt pagalba atliko praktiką Lietuvos įmonėse.

Projektas buvo finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto veiklų įgyvendinimui buvo skirta 315 791,89 EUR, iš jų 300 000 EUR sudarė Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų